Pirts uzstādīšanas noteikumi:

 • Piekabi novietot līdzenā – horizontālā vietā, kura ir attīrīta no asiem priekšmetiem (stikliem, naglām un tml.).
 • Ar atbalsta ritenīti, piekabes priekšpusē, noregulē līmeni, lai piekabes priekšpuse un aizmugurējā daļa ir vienā līmenī, pretējā gadījumā iespējama piekabes sasvēršanās, kā rezultātā var tikt radīti bojājumi inventāram.
 • Nofiksē piekabes pārējos četrus balstus.
 • Aizliegts kāpt uz piekabes un pirtī, pirms nav nostiprināti visi piekabes balsti.
 • Uzstāda komplektā ietilpstošos papildus pakāpienus.

Pirts novākšanas noteikumi:

 • Kad krāsns izkurējusies, no krāsns tvertnes iztecina ūdeni.
 • Paceļot un nostiprinot 4 palīgbalstus, pieāķē piekabi pie velkošā automobīļa un tikai tad paceļ un nostiprina piekabes priekšējo balstu ar ritenīti.
 • Sakārtojot visus palīgmateriālus (ķīļus, pakāpienus) var uzsākt pirts transportēšanu.
 • Braucot, jāievēro maksimālais braukšanas ātrums, kurš nepārsniedz 80 km/h. Ievērojot distanci un trajektoriju ceļa līkumos. Jāņem vērā pirts skursteņa augstums.

Pirts lietošanas drošības noteikumi:

 • Pirms pirts lietošanas, tvertne virs krāsns jāpiepilda pilna ar ūdeni.
 • Pirts krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku vai briketēm. Ieteicamais malkas pagales garums ir līdz 30 cm.  Pirts krāsni aizliegts kurināt ar visa veida  granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.
 • Aptuveni stundu pirms pirts lietošanas, iekurina pirts krāsni. Kurēšanās laikā krāsns durtiņām jābūt aizvērtām.
 • Nedrīkst aizskart karstas krāsns un skursteņa detaļas.
 • Pirts kāpnes ir kārtīgi jānostiprina un pirms kāpšanas jāpārliecinās par to stabilitāti.
 • Iekāpjot un izkāpjot no pirts, ir jāuzmanās, jo pirts grīda un kāpnes var būt slidenas.
 • Nedrīkst pirtī lietot pārtikas produktus,  plīstošus traukus, ievest dzīvniekus un smēķēt.
 • Aizliegts pirtij un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas.
 • Nekad neatstāt bērnus pirtī bez uzraudzības.
 • Pirts temperatūra nedrīkst pārsniegt 90 grādu temperatūru.
 • Pirts lietošanas laikā jāievēro visi drošības un higiēnas noteikumi.